Noter: Digital Business

Noter om Digital Business. Noter taget vinter 2019. Undervisning afholdt af Sanne Kristensen på MMD.

Opgaver i undervisningen

I grupper, for SWOT/TOWS, værdikæden og Interessentanalysen: forklar metoden, definer formålet med metoden, og forklar hvorfor der er relevant for MMD studerende at anvende metoden.

SWOT/TOWS

SWOT er en opsummering af en virksomheds interne og eksterne faktorer. De interne faktorer er virksomhedens stærke og svage sider. De eksterne faktorer er muligheder og trusler.

TOWS er en fremgang hvor man kan finde handlingsalternativer på baggrund af SWOT analysen.

Formålet med SWOT-analysen har til formål at identificere stærke/svage sider og muligheder/trusler, mens TOWS-analysen har til formål at generere handlingsalternativer.

For MMD studerende er det relevant at udføre SOWT/TOWS analysen fordi:

 • Det kan være rart at kende de interne og eksterne faktorer for virksomhederne man arbejder med.
 • Starter vi eget firma eller lignende, kan det være smart at være bekendt med SWOT faktorerne, og hvilke handlinger man umiddelbart kan tage.
 • Det hjælper os med at forstå virksomhedernes styrker, svagheder muligheder og trusler og finde handlingsalternativer.
 • Med handlingsalternativer kan man aktivt finde nye muligheder med design og strategi.

Værdikæden

Værdikæden er en opstilling af en virksomheds ressourcer og kernekompetencer. Der skabes værditilvækst for et produkt, efterhånden som det passerer gennem virksomhedens værdikæde. 

Formålet med værdikæden at analysere og vurdere, om ressourcer og kernekompetencer anvendes optimalt.  Yderligere er det nødvendigt at kende faktorerne fra værdikæden for at kunne udarbejde en Business Model Canvas (BMC).

For MMD studerende er det relevant at anvende værdikæden fordi at når der udføres opgaver for en klient, kan det være rart eller endda nødvendigt at kende til virksomhedens kernekompetencer, for at definere et design der passer til klienten. Ved at kende til deres ressourcer kan man også lære begrænsningerne og muligheder at kende. F.eks. hvilke medier bør og ikke bør refereres til i et banner.

Interessentanalysen 

I en interessentanalyse defineres interessenter og succeskriterier for et projekt. I relation til et eller flere projekter defineres alle der har indflydelse på et projekt. Alle der har indflydelse kan inddeles i interessentgrupper.

Interessentgrupper kan inddeles i:

 • Ejere
 • Ledelse
 • Medarbejdere
 • Kunder
 • Mellemhandlere
 • Leverandører
 • Långivere

Interessegruppen bidrager på hver sine måde til virksomhedens overlevelse, men stiller til gengæld også krav til virksomheden. Et andet ord for interessegruppe er stakeholders, og ikke alle stakeholders har samme betydning for en virksomhed.

Man kan markere vigtigheden af interessenter i et stakeholderkort, hvor man afbilder stakeholders i en cirkel i en række cirkler, baseret på relation og forhold.

Formålet med metoden er at

 • få en oversigt over interessenter.
 • blive afklaret omkring interessenternes forventninger til projektet.
 • få klarhed over hvilke interessenter der yder noget i forhold til projektet.
 • få klarhed over hvem der skal anvende projektets resultater.

For MMD-studerende kan det være relevant at lave interessentanalyse for at skabe klarhed omkring interessenter. Det er altid relevant at kende interessenterne til et projekt. Det kan være særdeles vigtigt hvis man laver interne projekter eller projekter, hvor scopet er for stort til at være åbenlyst.

Undervisning

Mision, Vision & Værdier

For MMD er vigtigt at klarlægge faktorerne for at kunne arbejde effektivt for klienter.

Mision er et kortsigtet mål for en virksomhed. Vision er langsigtede mål for en virksomhed. Værdier er det der betyder noget for et firma.

Interessentanalysen

Interessentanalysen er interessegrupper/stakeholders er de personer eller organisationer der har indflydelse på eller samarbejde med virksomheden. Det identificerer de mest relevante stakeholders og er unikt for enhver virksomhed. Interessentanalysen afhænger af den enkelte virksomhed og det enkelte projekt.

Værdikæden

Værdikæden er en række aktiviteter der udføres for at indkøbe råvarer, designe, producere, markedsføre, levere og servicere virksomhedens produkter/ydelser, som tilsammen skaber værdi for kunder. Værdikæden kan opdeles i Upstream og downstream, og primære- og støtte-aktiviteter.

Værdikæden for produkter og serviceydelser ser ikke ens ud.

SWOT

Swot Står for: Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats. Det er styrker, svagheder, muligheder og trusler. Styrker og svagheder er interne faktorer. Muligheder og trusler er eksterne faktorer.

Data i SWOT kan findes via:

 • Primær og sekundær research
 • Kvalitativ og kvantitativ data
 • Interne forhold i virksomheden
  • Salgstal
  • Kernekompetencer
  • Forretningsmodeller
  • Online tilstedeværelse
 • Eksterne forhold for virksomheden
  • PEST/
  • Omverdensmodellen
  • Konkurrentanalysen
  • Interessenter

TOWS

TOWS er SWOT stavet bagfra. TOWS er en måde at definere handlingsalternativer på baggrund af SWOT. TOWS kan løse marketingsmæssige udfordringer.

Med SWOT og TOWS kan man definere:

 • Mission, vision & værdier.
 • Strategimøder.
 • Organisationsplanlægning.
 • Budgetmøder.
 • Salgsmøder.
 • Valg af nye internationale markeder.

Digital Disruption (forretningsmodeller)

Digital disruption er en proces hvor nye forretningsmodeller eller teknologier forandrer markedet hurtigt. Mange virksomheder kan ikke nå at tilpasse sig.

Hyper-Disruptive business modeller

 • Subscription model – abonnementsløsning
 • Freemium model – Løsning hvor produkt/ydelse tilbydes gratis, men kunden kan betale for bedre service.
 • Free model – Løsning hvor produkt/ydelse er en overfladisk gratis løsning, hvor kunden “betaler” med sine data eller interesse.
 • Marketplace model – Løsningen hvor kunden og virksomheden forbindes direkte.
 • Access-over-ownership model
 • Hypermarket model
 • Experience model
 • Pyramid model

Licencering af medieindhold, ophavsret og GDPR

For MMD er det vigtigt at kende til rettigheder, da man skal overholde lovens grænser, og man overraskende let kan bryde den.

Nogle værktøjer skal være licenseret, herunder Adobe værktøjer.

Ophavsret skal overholdes såfremt at man anvender materiale fra kilder.

Tips til ophavsret:

 • Ved brug af egne billeder i akademiske rapporter, kan det være en god idé at skrive egen tilvirkning.
 • Det er en god idé at finde en gældende licensaftale, copyright og regler for “fair-use” for materiale der anvendes.

GDPR (persondataloven) dækker over bl.a. retten til at blive gemt, bøder & sanktioner og Notifikationsforpligtelse.

Individer har retten til at blive slettet fra virksomheders data, uden unødig ophold.

Bøder og sanktioner kan udstedes ved overtrædelse på op til 20 mio. euro eller 4% af virksomheders/koncernens omsætning.

Myndigheder eller brugere skal informeres ved læg.

Databeskyttelsesansvarlig er en person der er ansvarlig for data

Privacy by design – data skal være beskyttet som udgangspunkt, og data bør ikke lægges som udgangspunkt.

Dokumentationskrav – DPO/dataansvarlige skal kunne dokumentere at regler for opbevaring af data overholdes.

Konsekvensanalyse – virksomheder der behandler persondata, og derfor kan krænke individets rettigheder, er forpligtet til at gennemføre en konsekvensanalyse.